Статут

Статут всеукраїнської громадської організації „Спілка фахівців з нерухомого майна України”

Затверджено
Рішення З’їзду Всеукраїнської громадської організації «Спілка фахівців з нерухомого майна України»
Протокол № 11 від «22» травня 2016 року

СТАТУТ
Всеукраїнської громадської організації
«Спілка фахівців з нерухомого майна України»
(Нова редакція)

Ідентифікаційний номер 35330935

м. Київ — 2016

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Спілка фахівців з нерухомого майна України» (далі – Спілка) є неприбутковою громадською організацією з всеукраїнським статусом, яка на умовах добровільності, самоврядування, гласності, індивідуального членства, об’єднує повнолітніх громадян, іноземців та осіб без громадянства, що спеціалізуються в галузі нерухомості та сприяють становленню розвинутого ринку нерухомого майна.
1.2. Спілка здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу до громадської організації та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування та відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов’язань. У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», цим Статутом та чинним законодавством України.
1.3. Всеукраїнська громадська організація «Спілка фахівців з нерухомого майна України» поширює свою діяльність на всю територію України.
1.4. Повне найменування Спілки українською мовою — Всеукраїнська громадська організація «Спілка фахівців з нерухомого майна України».
1.5. Скорочене найменування Спілки українською мовою – ВГО «Спілка фахівців з нерухомого майна України».
1.6. Найменування Спілки іншими мовами визначається внутрішніми документами Спілки.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

2.1. Основною метою діяльності Спілки є: сприяння розвитку ринку нерухомого майна в Україні; сприяння підвищенню професійного рівня учасників ринку нерухомого майна, а також захист законних прав та інтересів членів Спілки як учасників ринку нерухомого майна.
2.2. Для досягнення своєї мети Спілка в межах чинного законодавства України має наступні завдання:
• сприяти розвитку ринку нерухомого майна, створенню належних умов для активної професійної і громадської діяльності учасників ринку нерухомого майна, впровадженню науково-технічних засобів у їх роботу;
• надавати пропозиції, що випливають з мети діяльності Спілки, до органів влади та управління;
• забезпечувати захист професійних прав і законних інтересів членів Спілки; захищати інтереси членів Спілки у державних органах, громадських та інших організаціях;
• сприяти підвищенню кваліфікації і обміну досвідом роботи учасників ринку нерухомого майна, забезпечувати членів Спілки методичною літературою, що видається Спілкою;
• сприяти науковій розробці питань, пов’язаних з діяльністю учасників ринку нерухомого майна;
• проводити на громадських засадах аналiтичнi дослідження ринку нерухомого майна i обмінюватися досвідом роботи з іншими організаціями;
• брати участь в організації заходів щодо систематичного підвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з нерухомого майна;
• видавати на некомерційній основі власну друковану продукцію, фонозаписи, кiно-, теле-, радiо-, вiдеопродукцiю та використовувати iснуючi засоби масової iнформацiї;
• проводити семінари, конференції, «круглi столи», з’їзди, конкурси тощо;
• надавати підтримку i допомогу в навчанні i реалiзацiї ділових i творчих програм, засновуючи спецiальнi фонди, встановлюючи премії та iменнi стипендії Спілки;
• сприяти проведенню стажування фахiвцiв з нерухомості за кордоном;
• розвивати зв’язки з аналогічними органiзацiями в Українi та iнших країнах;
• проводити iншi види дiяльностi, що не суперечать меті та завданням Спілки, Статуту i чинному законодавству України.
2.3. Для виконання статутних завдань у встановленому законом порядку Спілка:
• розглядає звернення членів Спілки, пов’язані з порушенням їх професійних прав;
• організовує науково-методичну роботу, обмін досвідом роботи учасників ринку нерухомого майна;
• сприяє поширенню правових знань і правової культури через друковані видання та інші інформаційні органи;
• для виконання своїх статутних завдань Спілка може бути засновником інших юридичних осіб.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

3.1. Спілка є юридичною особою i користується правами юридичної особи згідно з законодавством України з моменту її державної реєстрації.
3.2. Спілка є неприбутковою організацією, виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права. Спілка веде облік та подає звітність відповідно до чинного законодавства України.
3.3. Діяльність Спілки поширюється на всій території України.
3.4. Спiлка може мати рахунки у банках України, самостiйний баланс, круглу печатку, штампи, емблеми та iншi реквізити.
3.5. Спілка може мати власну символіку, яка затверджується Правлінням Спілки і підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку.
3.6. Спiлка вiдповiдає по своїм зобов’язанням власними грошовими коштами та майном, на якi згiдно з законодавством України може бути накладене стягнення.
3.7. Спiлка не вiдповiдає по зобов’язаннях держави, а держава не вiдповiдає по зобов’язаннях Спiлки.
3.8. Спiлка не вiдповiдає по зобов’язаннях своїх членiв, а члени Спiлки не вiдповiдають по зобов’язаннях Спiлки.
3.9. Член Спiлки не може представляти Спiлку в iнших органiзацiях, органах управлiння i контролю, укладати угоди вiд iменi Спiлки без доручення, що видає керiвництво Спiлки в установленому порядку.

4. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Спілці відкрите для індивідуальних членів.
4.2. Індивідуальними членами Спілки можуть бути повнолітні громадяни, якщо вони визнають мету, статутні завдання Спілки, сплачують членські та інші внески та бажають сприяти її діяльності, а також іноземні громадяни.
4.3. Прийняття у члени Спілки здійснюються Правлінням Спілки за умови:
• подання заяви індивідуального члена;
• визнання положень установчих документів Спілки;
• визнання мети Спілки;
• сприяння діяльності Спілки.
4.4. Члену Спiлки видається документ встановленого зразка, що посвiдчує його членство. Всі члени Спілки мають рівні права та обов’язки.
4.5. Члени Спiлки мають право:
• обирати та бути обраними до виборних органiв Спiлки;
• брати участь у роботi комiсiй та структурних пiдроздiлiв, в реалiзацiї програм Спiлки;
• брати участь в обговореннi всiх питань щодо дiяльностi Спiлки;
• вносити пропозицiї i рекомендацiї щодо полiпшення дiяльностi Спiлки;
• користуватись пiльгами, послугами та допомогою, що надає Спiлка;
• одержувати iнформацiю щодо дiяльностi всiх органiв i структурних пiдроздiлiв Спiлки;
• використовувати iм’я i символiку Спiлки в своїй дiяльностi;
• вийти з членiв Спiлки у порядку, що передбачений цим Статутом.
4.6. Члени Спiлки зобов’язанi:
• додержуватись дiючого Статуту Спілки;
• своєчасно сплачувати членськi внески;
• виконувати зобов’язання по угодах, що укладенi в межах Спiлки, рiшення З’їзду, розпорядження Президента;
• активно сприяти розвитку i вдосконаленню дiяльностi Спiлки, змiцненню її авторитету;
• не допускати дiй, що завдають шкоди інтересам Спiлки;
• брати участь в обов’язкових програмах Спiлки.
4.7. Вихiд з членiв Спiлки може здiйснюватись за власним бажанням або за рiшенням Правління про виключення з членiв Спiлки.
4.8. Пiдставою для виключення з членiв Спiлки може бути:
• порушення Статуту;
• дiяльнiсть, що завдає шкоди iнтересам Спiлки;
• припинення професiйної дiяльностi в галузi нерухомостi на перiод бiльше одного року.
4.9. Інші питання, що стосуються членства в Спілці регулюються «Положенням про членство», яке затверджується Правлінням Спілки.

5. Відокремлені підрозділи

5.1. Спілка може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Спілки згідно із Статутом, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».
5.2. Відокремлені підрозділи Спілки не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об’єднання».
5.3. Відокремлені підрозділи Спілки утворюються та здійснюють свою діяльність на основі Статуту Спілки.
5.4. Відокремлені підрозділи Спілки можуть мати своє Положення. Положення про відокремлений підрозділ Спілки містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів.
5.5. Відокремлені підрозділи можуть створюватися за територіальним принципом та об’єднувати не менше двох осіб.
5.6 Відокремлені підрозділи Спілки:
• організовують виконання Статуту Спілки та рішень її керівних органів;
• здійснюють пошук і консолідацію фахівців для впровадження програм Спілки;
• здійснюють делеговані їм органами Спілки повноваження;
• ведуть облік членів Спілки у своєму регіоні і контролюють сплату ними членських внесків;
• висувають кандидатури на обрання Президента та інших осіб до керівних органів Спілки;
• створюють постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації статутних завдань;
• виконують інші повноваження у межах, передбачених власним Положенням та цим Статутом.
5.7. Відокремлений підрозділ очолює Голова, який обирається демократичним шляхом відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.

6. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ

6.1. Керівними органами Спілки є: З’їзд; Правління; Президент; Ревізійна комісія, Вища Рада (дорадчо-консультативний орган).
6.2. Вищим статутним органом Спілки є З’їзд її членів (надалі «З’їзд»).
6.3. У засіданнях З’їзду беруть участь індивідуальні члени та/або їх представники за дорученням. Один член Спілки має один голос.
6.4. З’їзд скликається Правлінням Спілки не рідше ніж один раз на рік. В разі необхідності, за рішенням Правління або Ревізійної комісії за їх власної ініціативи, можуть бути скликаний позачерговий З’їзд. Позачерговий З’їзд також скликаються на вимогу членів Спілки, якщо про це проголосували не менше ніж 10 % (десять відсотків) членів Спілки.
6.5. Порядок денний З’їзду формується та затверджується Правлінням Спілки. Повідомлення всіх членів про місце, дату і час проведення З’їзду здійснюється не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати проведення З’їзду.
6.6.Будь-який член Спілки має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення З’їзду.
6.7. Виключною компетенцією З’їзду є:
• затвердження Статуту Спілки;
• внесення змін та доповнень до Статуту Спілки;
• прийняття регламенту З’їзду Спілки, затвердження Положення про Правління та Ревізійну комісію Спілки;
• обрання та відкликання Президента, Першого віце-президента, віце-президентів, членів Правління та Ревізійної комісії;
• обрання Голови Ревізійної комісії;
• затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії;
• прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Спілки.
6.8. З’їзд може також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Спілки, якщо про це приймуть відповідне рішення.
6.9. З’їзд правомочний приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Зборах присутні не менш як 60% членів Спілки. Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів Спілки. Рішення З’їзду, прийняті з додержанням викладеного порядку, є обов’язковими для усіх членів та органів управління Спілки. Рішення З’їзду, про внесення змін і доповнень до Статуту Спілки та про припинення діяльності Спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів Спілки.
6.10. Ведення протоколів З’їзду та їхнє зберігання організовується Президентом. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Спілки.
6.11. Виконавчим органом Спілки, що діє в період між З’їздами, є Правління Спілки.
6.12. Правління Спілки організовує виконання рішень З’їздів та здійснює поточне керівництво всією діяльністю Спілки
6.13. Правління Спілки є колегіальним виконавчим органом Спілки. Правління Спілки обирається З’їздом строком на 3 роки. Президент очолює Правління.
6.14. До складу Правління входять: Перший Віце-президент, Віце-президенти Спілки, Голови комітетів (комітети створюються при Спілці для вирішення поточних завдань з різних напрямків діяльності Спілки).
6.15. Компетенція Правління Спілки:
• затверджує штатний розпис Спілки;
• затверджує емблему, іншу символіку та атрибутику Спілки;
• звітує перед З’їздами Спілки;
• розглядає питання поточної діяльності Спілки та виносить по них рішення;
• встановлює порядок прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг членів Спілки;
• визначає та затверджує основні напрямки діяльності Спілки;
• затверджує річний бюджет та план використання коштів;
• приймає рішення щодо створення відокремлених підрозділів Спілки як зі статусом юридичної особи так і без статусу юридичної особи, інших органів, структурних підрозділів Спілки та затверджує Положення про них;
• реалізує право власності на майно та кошти Спілки;
• здійснює прийом до членів Спілки та виключення із членів Спілки;
• організовує проведення З’їздів, готує та затверджує порядок денний З’їздів, визначає час і місце їх проведення;
• затверджує плану розвитку та стратегії Спілки на відповідний рік;
• затверджує розміри членських внесків;
• затверджує внутрішні Положення Спілки;
• приймає рішення про створення, припинення (реорганізацію та ліквідацію) підприємств, установ та організацій за участю Спілки, затверджує їх Статути;
• визначає загальні засади інформаційної політики Спілки;
• встановлює порядок надання інформації членам Спілки та особам, які не є членами;
• визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
• здійснює контроль за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Спілки;
• веде реєстр членів Спілки;
• вирішує інші питання діяльності Спілки, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції З’їзду, Президента та Ревізійної комісії.
6.16. Чергові засідання Правління скликаються Президентом не рідше одного разу на три місяці.
6.17. Порядок денний засідання Правління формується Президентом на підставі отриманих ним пропозицій членів Правління.
6.18. Президент письмово повідомляє членів Правління про час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання Правління не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до проведення засідання Правління.
6.19. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Правління. Рішення Правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.
6.20. Ведення протоколів засідань Правління та їхнє зберігання організовується Президентом.
6.21. Президент очолює Правління і обирається З’їздом простою більшістю голосів терміном на три роки з правом переобрання.
6.22. Компетенція Президента Спілки:
• представляє Спілку без доручення у відносинах з усіма державними та недержавними установами, підприємствами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, громадянами;
• укладає від імені Спілки будь-які договори, угоди, контракти;
• укладає та розриває трудові договори з працівниками Спілки;
• організовує роботу Правління, розподіляє обов’язки між його членами;
• скликає засідання Правління, формує порядок денний засідань Правління та головує на засіданнях Правління;
• здійснює від імені Правління поточне керівництво діяльністю Спілки між засіданнями Правління, забезпечує практичне виконання рішень З’їздів Спілки та Правління;
• затверджує зразки печаток та штампів Спілки;
• підписує інші документи від імені Спілки, в тому числі платіжні доручення, документи бухгалтерської звітності та інші фінансові документи;
• відкриває рахунки в установах банків;
• готує щорічний фінансовий звіт та подає його на розгляд Правління;
• звітує перед З’їздом Спілки;
• здійснює щоденне оперативне керівництво діяльності Спілки;
• забезпечує виконання рішень З’їзду та Правління;
• приймає на роботу та звільняє штатний персонал Спілки, за винятком тих призначень, які відносяться до компетенції органів управління Спілки;
• виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства.
6.23. Президент – посадова особа, на яку покладено виконавчі функції. Президент у своїй діяльності є підзвітним З’їзду. В разі відсутності Президента його функції виконує Перший віце-президент або один з віце-президентів (за дорученням Президент).
6.24. Ревізійна комісія є колегіальним органом, який здійснює контроль за фінансовою діяльністю Спілки. Ревізійна комісія складається із трьох осіб.
6.25. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську дiяльнiсть Спілки, дотримання нею вимог Статуту та внутрiшнiх нормативних актів, зокрема:
• достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Спілки;
• відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності нормативним документам;
• своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;
• дотримання органами Спілки і їх посадовими особами повноважень з розпорядження майном Спілки, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Спілки;
• своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Спілки;
• зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
• виконання рішень по усуненню недолiкiв, що виявлені попередньою ревiзiєю.

6.26. Ревізійна комісія зобов’язана:
• проводити чергові перевірки фінансово-господарської діяльності Спілки, за результатами фінансового року, складати висновки за їх результатами;
• проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Спілки за рішенням З’їзду Спілки, Правління;
• повідомляти З’їзд Спілки, Правління про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Спілки.

6.27. Ревізійна комісія має право:
• залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів, які не перебувають у трудових відносинах зі Спілкою;
• вносити питання на розгляд З’їзду Спілки;
• вимагати проведення позачергового З’їзду Спілки;
• проводити службові перевірки;
• вимагати надання всіх документів Спілки, необхідних для проведення перевірок;
• вимагати особистих пояснень посадових осіб Спілки;
• вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та працівників Спілки, а також незалежних експертів та аудиторів.

6.28. Голова і члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Спілки у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми положеннями Спілки.

6.29. Ревізійна комісія обирається З’їздом строком на 3 (три) роки.
6.30. Ревізійна Комісія в своїй діяльності підзвітна З’їзду.
6.31. Вища Рада Спілки – колективний дорадчий орган, що в своїй діяльності керується Статутом Спілки.
6.32. Вища Рада складається з представників Відокремлених підрозділів Спілки та Президента Спілки, який входить до неї за посадою.
6.33. Персональний склад Вищої Ради Спілки затверджується за поданням Президента Спілки З’їздом Спілки шляхом відкритого голосування.
6.34. Кількісний склад Вищої Ради Спілки затверджується З’їздом Спілки.
6.35. Термін повноважень членів Вищої Ради Спілки – 3 роки. В разі дострокового добровільного складання повноважень члена Вищої Ради, Президент може призначити виконувача обов’язків члена Вищої Ради до наступного З’їзду Спілки, на яких ця кандидатура має бути затверджена.
6.36. Засідання Вищої Ради Спілки відбувається в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення про проведення чергового або позачергового засідання Вищої Ради Спілки приймає Президент Спілки.
6.37. Порядок денний засідання Вищої Ради Спілки визначає Президент. Порядок денний засідання Вищої Ради має бути повідомлений усім членам Вищої Ради не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до проведення засідання. За згодою 2/3 членів Ради питання, не включене до порядку денного, може бути винесене на поточне або наступне засідання Вищої Ради Спілки.
6.38. Засідання Вищої Ради Спілки відбуваються в офісному приміщенні Спілки. У виняткових випадках, за згодою Президента, може відбутися виїзне засідання Вищої Ради Спілки.
6.39. На засіданні Вищої Ради Спілки головує Президент Спілки, а в разі його відсутності — член Вищої Ради, якому Президент письмово доручив головування та передав свій голос.
6.40. На засіданні Ради Спілки під час голосування кожен член Ради має один голос без права передачі його іншому члену Ради або третій особі. В разі рівності голосів, голос Президента Спілки є вирішальним.
6.41. Протокол засідання Вищої Ради Спілки веде секретар Спілки. Протокол засідання Вищої Ради Спілки підписує Президент Спілки та секретар.
6.42. Рішення Вищої Ради Спілки мають рекомендаційний характер для З’їзду Спілки та Президента Спілки.
6.43. Рішення Вищої Ради Спілки оперативно доводяться до відома усіх членів Спілки.
6.44. Члени Вищої Ради Спілки виконують свої обов’язки на громадських засадах. Використання положення члена Вищої Ради в особистих, комерційних, корпоративних інтересах не допускається.

7. Почесний Президент Спілки.

7.1. Почесний Президент Спілки обирається З’їздом із числа колишніх Президентів.
7.2. Почесним Президентом може бути особа, що має визнаний авторитет та досягнення у суспільному та громадському житті в Україні.
7.3. Почесний Президент має право:
• брати участь у засіданнях правління Спілки з правом дорадчого голосу;
• брати участь у зустрічах та переговорах, що ведуться чинним Президентом;
• брати участь у розробці пріоритетних напрямів діяльності Спілки;
• рекомендувати керівним органам Спілки перспективні напрями діяльності;
• брати участь у нагородженнях від імені Спілки.

8. ГРОШОВI КОШТИ ТА МАЙНО СПIЛКИ

8.1. Для здійснення своєї статутної дiяльностi Спілка може володiти грошовими коштами та майном відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Грошові кошти та майно, в тому числі доходи (прибутки), Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
8.3. Отримані доходи (прибутків) Спілки або їх частини не можуть розподілятись серед засновників (учасників), членів Спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
8.4. Джерела створення майна та грошових коштiв Спiлки:
• вступнi та членськi внески;
• фiнансовi надходження вiд юридичних осiб України та iнших країн;
• цiльове фiнансування з державного бюджету України, рiзних фондiв.
8.5. Облiк та фiнансова звiтнiсть дiяльностi Спiлки ведуться у порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.6. Члени Спiлки не мають вiдокремлених прав на майно i грошовi кошти Спiлки.
8.7. Якщо член Спiлки завдав майнової шкоди Спiлцi, то питання про його вiдповiдальнiсть розглядає Президент.
8.8. Якщо питання не врегульоване шляхом переговорiв мiж Президентом та членом Спiлки, воно виноситься на З’їзд. За рішенням З’їзду питання про вiдшкодування матеріальних збитків може бути передане для розгляду в судовому порядку.
8.9. Майно та грошовi кошти Спiлки, переданi у тимчасове користування та управлiння члену Спiлки, повиннi бути поверненi Спiлцi протягом 10 календарних днiв з дати припинення членства з будь-якої причини. У той же термiн здiйснюються, якщо це необхiдно, всi взаєморозрахунки мiж Спiлкою та її колишнiм членом.
8.10. Взаєморозрахунки мiж учасниками рiзних програм Спiлки здiйснюються вiдповiдно до умов угоди мiж учасниками програми.

9. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI СПIЛКИ

9.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється:
• за рішенням Спілки, прийнятим З’їздом Спілки, у визначеному Статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;
• за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Спілки.
9.2. Припинення Спілки відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».
9.3. Спілка має право у будь-який час прийняти рішення про саморозпуск.
9.4. Рішення про саморозпуск приймається у порядку, встановленому цим Статутом.
9.5. Спілка може бути реорганізована за рішенням З’їзду Спілки. При реорганізації відбувається перехід прав і обов’язків, що належать Спілці її правонаступникам. Питання подальшого членства в новостворених юридичних особах вирішується на З’їзді Спілки.
9.6. У разі прийняття рішення про саморозпуск всі питання про використання коштів та майна вирішується на З’їзді Спілки та створеною ними ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
9.7. Ліквідаційна комісія встановлює строк і порядок проведення саморозпуску Спілки, а також строк для заяв претензій кредиторів, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про саморозпуск.
9.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду Спілки.
9.9. У разі припинення Спілки її активи не можуть розподілятися між членами Спілки і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховані до державного чи місцевого бюджету.
9.10. У разі, якщо припинення відбувається за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Спілки, всі питання про використання коштів та майна вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
9.11. Спілка вважається такою, що припинилася, після внесення запису до державного реєстру.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН I ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Змiни i доповнення до цього Статуту вносяться пiсля їх затвердження З’їздом Спiлки.
10.2. Всi пропозицiї щодо внесення змiн до Статуту мають бути переданi Президенту не пiзнiше, нiж за 2 (два) мiсяцi до дати проведення З’їзду.
10.3. Президент повинен надати/вислати (поштою, електронною поштою) пропозицiї щодо внесення змін до Статуту кожному члену Спiлки не пiзнiше, нiж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення З’їзду, на якому вони будуть розглянутi.
10.4. Зміни до статутних документів Спілки підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Голова З’їзду Рубанов О.М.            підпис